Obsah

Dotazy a odpovědi dle zákona č. 106/1999 Sb.

Rok 2016

Změna územního plánu obce Žalhostice

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 18. 10. 2016.

Dotaz žadatele: (doslovný výňatek)
Na základě zákona 106/1999 o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádáme o podání informací ke změně územního plánu obce Žalhostice. Víme, že proběhlo připomínkové řízení, ktré skončilo ke konci srpna 2016. Vyskytli se připomínky související s pozemkem 1128/5? Jak budete reagovat na připomínkové řízení a o jakou dobu se může opozdit schválení změny územního plánu Žalhostice?

Odpověď:
V rámci řízení dle § 52 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním úřadu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebyla v souvislosti s pozemkem parc. č. 1128/5 v k.ú. Žalhostice uplatněna žádná připomínka.

Přestože předmětem dotazu byla pouze informace týkající se uplatněných připomínek k uvedenému pozemku, sdělujeme, že v rámci zmíněného řízení byly k pozemku parc. č. 1128/5 v k.ú. Žalhostice, respektive k ploše BV-6 uplatněny požadavky v rámci stanovisek uplatněných dotčenými orgány.

 

Požadavek dotčených orgánů k ploše BV-6:

Krajský hygienická stanice Ústeckého kraje, doručeno do DS dne 30.6.2016 a zapsáno pod č.j. 44067/16/ROZ

,,…s upraveným návrhem územního plánu Žalhostice se souhlasí za předpokladu splnění následně stanovené podmínky: lokality BV-5 a BV-6 budou podmínečně přípustné pro bydlení po prokázání vhodnosti z hlediska hlukové problematiky.“

 

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, doručeno dvakrát DS dne 28.6.2016 a zapsáno pod č.j. 43396/16/ROZ a 43397/16/ROZ

Ochrana zemědělského půdního fondu

„… do návrhu byla zařazena nová plocha pro bydlení BV-6 představující zábor 0,707 ha zemědělské půdy s I. a V. třídou ochrany. Návrh této nové plochy nebyl odůvodněn. Plocha je umístěna při komunikaci mezi zastavěným územím a navrhovanou plochou BV-4. Pro kladné posouzení této nové plochy je nutné doplnit zdůvodnění jejího návrhu dle § 5 zákona.“

(334/1992 Sb.)

 

K procesu pořízení:
V současné době je zpracováno vyhodnocení uplatněných stanovisek a také zpracováván návrh na rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek, který bude po jeho zpracování bezodkladně projednán v souladu s ustanovením §53 stavebního zákona s dotčenými orgány. Vzhledem k uplatněným námitkám nelze v současné době přesně stanovit termín vydání územně plánovací dokumentace, neboť o podaných námitkách bude po jejich vyhodnocení a projednání rozhodovat Zastupitelstvo obce Žalhostice.

 

 

Zodpovídá: Stanislava Hanková
Vytvořeno / změněno: 18.10.2016 / 31.10.2016