Obsah

Informační povinnost obce Žalhostice dle §60, odst. 4 zákona č.541/2020 Sb. zákona o odpadech

 

Obec Žalhostice je povinna dle ustanovení § 60, odst. 4 zákona č.541/2020 Sb. zákon o odpadech informovat nejméně jednou ročně způsobem umožňujícím dálkový přístup o způsobech a rozsahu odděleného soustřeďování komunálního odpadu, využití a odstranění komunálního odpadu a o možnostech prevence a minimalizace vzniku komunálhího odpadu.

Tímto informujeme o níže uvedených skutečnostech:

V obci je možné třídit papír, plast, kov, sklo, olej, textil, bio - do sběrných nádob. Nádobu na papír a plast má každý občan v domácnosti. Další sběrné nádoby na plast a papír a také nádoba na olej jsou umístěny u obecního úřadu. Nádoba na kov, sklo a textil je u místěna u Vinařství, jedna nádoba na sklo je umístěna u místního obchodu.

Je také možný sběr drobného elektra např. konvice, fény, sluchátka atd.: nádoby jsou umístěny na obecním úřadě.

Větší elektro jako jsou televiza, sporáky, pračky, lednice je možné odvést na sběrné místo u horního nádraží.

Každý občan má také možnost sběru bioodpadu a to do zapůjčených kompostérů. Další sběrné nádoby, a to konkrétně kontejnery jsou umístěny u školy, u čp.56 a u horního nádraží.

Za obecním úřadem je umístěn kontejner na suť, každý občan má tak v případě menšího množství (cca kolečko) možnost odvést.

Nebezpečný odpad je možno odkládat v určené dny osobně a objemný odpad je možno odkládat v určené dny do velkoobjemového kontejneru. Svoz tohoto typu odpadu je vždy zveřejněn na stránkách obce, na vývěsní desce, popř. formou letáčků do schránky, přes aplikaci Munipolis.

Komunální odpad je svážen z popelnic 120L a 240 L na celém území obce vždy v úterý 1x 14 dní po dobu celého roku.

Obec v rámci prevence vzniku odpadů výzývá občany obce k důslednému třídění odděleně využitelných složek komunálního odpadu, ke snaze vůbec nevytvářet odpad a k maximálnímu opětovnému využití výrobků.