Žalhostice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - vyhláška č 1/2004 (kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2001 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území obce Žalhostice.)

 

O b e c n ě   z á v a z n á   v y h l a š k a   č. 1/2004,
kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o vytvoření a použití „Fondu rozvoje bydlení “ na území obce Žalhostice.
Zastupitelstvo obce Žalhostice se na svém 8. zasedání dne 26. 7. 2004 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Článek 1
Obecně závazná vyhláška č. 2/1998 o vytvoření a použití „Fondu rozvoje bydlení“ se mění takto:
Článek III. - výdaje fondu zní:
1) Prostředky fondu mohou být použity v souladu se schváleným programem rozvoje bydlení na území obce, stavebními předpisy a s podmínkami rozhodnutí MMR ČR:

a) K úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu obce, v souladu se 
schváleným územním programem obce, popřípadě na související prováděné stavební 
práce (např. nástavba dalšího bytu, připojení domu na technické sítě) za podmínky 
vrácení použitých prostředků zpět do fondu nejpozději do 3 let s úročením 3 - 7 % dle 
podmínek vyhlášky. Uvedenou nemovitost nemůže žadatel po dobu trvání půjčky prodat 
ani využít k podnikatelským účelům.

b) K úhradě nakládů na obecní bytový fond může být použito nejvýše 60 % návratné 
finanční výpomoci MMR ČR, 40 % půjčky bude určeno na opravu a modernizaci 
soukromého bytového fondu.

c) Na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením účtu fondu.

2) Z fondu lze poskytnout tyto druhy účelových návratných půjček:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
titul půjčky účel půjčky lhůta splatnosti úrok horní hranice v Kč
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 oprava střechy 3 roky 4 % 50 000,- Kč
(krytina i konstrukce) 
02 oprava fasády domu 3 roky 3 % 50 000,- Kč 
( včetně oplechování) 
03 výměna oken 3 roky 4 % 50 000,- Kč

04 dodatečná izolace domu 3 roky 5 % 30 000,- Kč

05 rekonstrukce a vybudování 3 roky 5 % 20 000,- Kč
vnitřních instalací
06 vybavení sociálního zařízení 3 roky 5 % 30 000,- Kč
včetně koupelen
07 vybudování domovní přípojky 3 roky 3 % 30 000,- Kč
kanalizace 
08 vybudování nové bytové jednotky 3 roky 5 % 50 000,- Kč
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Maximální hodnota půjčky je 100 000,- Kč na jeden byt.

4) Zahájení čerpání půjčky musí být maximálně do 30 dnů od uzavření smlouvy o půjčce. Úroky jsou splatné podle smlouvy o půjčce, jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjčky.
Článek 2
Ostatní články obecně závazné vyhlášky č. 2/1998 o vytvoření a použití „fondu rozvoje bydlení“ platí beze změny.
Článek 3
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. září 2004
.......................................................             ............................................................
Vacková Alena, starostka obce             Prokopec Tomáš,místostarosta obceVyvěšeno na úřední desce dne: 28. července 2004
Sejmuto s úřední desky dne :
 
Datum sejmutí: 16. 3. 2011 Zodpovídá: Vacková