Obsah

Zpět

vyhláška o místních poplatcích

 

Obec Žalhostice
"VYHLÁŠKA O MÍSTNÍCH POPLATCÍCH"
Zastupitelstvo obce Žalhostice schválilo dne 2. února 1998 na základě ustanovení § 14, odst. 1, písm. I), § 16 odst. 1 a § 36, odst. 1, písmeno f), zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovením § 15 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku platnou v územním obvodu obce Žalhostice.
Oddíl I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 
Čl. 1
1) Obec Žalhostice vybírá tyto místní poplatky:
a) Poplatek ze psů
b) Poplatek za užívání veřejného prostranství
2) Výkon správy těchto poplatků provádí Obecní úřad v Žalhosticích.
Oddíl II.
POPLATEK ZE PSŮ
Čl. 2
PŘEDMĚT POPLATKU
Poplatku podléhají psi starší šesti měsíců.
Čl. 3
POPLATNÍK
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území obce trvalý pobyt nebo sídlo.
Čl. 4
OZNAMOVACÍ POVINNOST
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15. dne od nabytí psa do vlastnictví. Po dovršení stáří psa šesti měsíců je poplatník povinen přihlásit psa k poplatku a poplatek zaplatit podle čl. 9.
2) Povinnost oznámit nabytí psa do vlastnictví má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle této vyhlášky osvobozen a tuto skutečnost musí v oznámení správci poplatku prokázat.
3) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku každou skutečnost, která má vliv na výši poplatku nebo na osvobození, a to do patnácti dnů od jejího vzniku.
4) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
5) Vlastník nebo správce domu je povinen na výzvu správce poplatku písemně ohlásit všechny psy v domě chované.
Čl. 5
IDENTIFIKACE PSŮ
Správce poplatku vydá poplatníkovi evidenční známku pro psa bez ohledu na to, zda pes poplatku podléhá nebo je od poplatku osvobozen. Poplatník je povinen zajistit, aby pes známku nosil. Tato známka je nepřenosná na jiného psa i kdyby šlo o psa téhož vlastníka. Ztrátu nebo odcizení je poplatník povinen správci poplatku nahlásit nejpozději do patnácti dnů.
Čl. 6
SAZBY POPLATKŮ
Poplatek ze psa činí ročně:
a) za jednoho psa Kč 100,--
b) za druhého a každého dalšího psa téhož vlastníka Kč 150,--
Čl. 7
OSVOBOZENÍ
1) Poplatek se neplatí ze psů:
a) jejichž vlastníci jsou osoby nevidomé, bezmocné nebo držitelé průkazek ZTP/P.
b) kteří patří obecnímu úřadu a rozpočtovým a příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je obec.
2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.3. příslušného kalendářního roku prokázat, že důvod osvobození trvá.
3) Osvobození od poplatku ze psa zaniká, zanikne-li důvod osvobození.
Čl. 8
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI
1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kal. roku ve výši 1/12 stanovené sazby, nejméně však Kč 20,--. 
2) Zanikne-li poplatková povinnost, zaniká i povinnost platit poplatek. Poplatník je správci poplatku povinen tuto skutečnost oznámit do patnácti dnů. Den oznámení je dnem zániku popl. povinnosti. Zjištěný přeplatek bude vlastníkovi psa vrácen do třiceti dnů od nahlášení zániku popl. povinnosti.
Čl. 9
SPLATNOST POPLATKU
1) Poplatek je splatný nejpozději do 31. března kalendářního roku.
Oddíl III.
POPLATEK ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Čl. 10
PŘEDMĚT POPLATKU
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných obdobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby filmových a televizních děl.
Čl. 11
VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Veřejným prostranstvím jsou podle této vyhlášky všechna náměstí, ulice, silnice, chodníky, místní komunikace, veřejná zeleň, parky a další prostranství na území obce Žalhostice, která jsou přístupna každému bez omezení a nejsou ve vlastnictví nebo trvalém užívání fyzických nebo právnických osob. V případě pochybnosti, zda se jedná o veřejné prostranství, rozhodne obec.
Čl. 12
POPLATNÍK
1) Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v článku 10.
2) Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně, správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoli z nich.
Čl. 13
OZNAMOVACÍ POVINNOST
1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 10 dní před jeho započetím, a to písemně, pokud to umožňuje charakter užívání.
2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO.
Čl. 14
SAZBY POPLATKU
1) Poplatek za užívání veřejného prostranství činí za každý i započatý m2 a den užívání veřejného prostranství:
a) Za umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystaveného zboží:
za trvalé umístění Kč 5,-- 
za krátkodobé užívání na místě k tomu určeném (např. tržiště)
Kč 10,-- 
za krátkodobé užívání na jiném místě Kč 15,-- 
b) Za umístění reklamního zařízení jehož rozměry:
přesahují 1 m2 Kč 10,-- 
nepřesahují 1 m2 - roční sazba Kč 300,-- 
nepřesahují 1 m2 a nejedná se o roční sazbu Kč 10,-- 
c) Za umístění stavebního zařízení Kč 5,--
d) Za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro: 
osobní auto (ročně) Kč 200,-- 
nákladní auto (ročně) Kč 500,-- 
e) Za použití pro provoz lunaparků, cirkusů a jiných obdobných atrakcí Kč 10,--
f) Za umístění skládky stavebního materiálu při stavbě nebo opravě obytného domu Kč 2,50
g) Za použití skládky všeho druhu, které nebyly předem povoleny Kč 100,--
h) Za použití veřejného prostranství na sportovní a kulturní akce Kč 1,--
ch) V ostatních případech Kč 15,--
Čl. 15
OSVOBOZENÍ
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na veřejném prostranství bez vstupného, nebo jejichž výdělek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely,
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.
Čl. 16
VZNIK A ZÁNIK POPLATKOVÉ POVINNOSTI
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.
Čl. 17
SPLATNOST POPLATKU
Poplatek je splatný:
a) při užívání veřejného prostranství po dobu kratší 30 dnů nejpozději v den, kdy bylo s užíváním veřejného prostranství započato.
b) poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. března příslušného kalendářního roku. V průběhu roku je roční částka vypočtena za dané období sazbou 1/12 poplatku, splatná v den oznámení poplatkové povinnosti.
Oddíl IV.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Čl. 18
1) Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50% platebním výměrem.
2) Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může mu správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37 a 37A zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Čl. 19
1) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
2) Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu zpraven.
Čl. 20
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.
Čl. 21
ÚČINNOST
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 18. 2. 1998.
Petr Waldhauser v. r. 
zástupce starostky
Alena Vacková v. r. 
starostka obce

Vyvěšeno: 29. 11. 2009

Datum sejmutí: 22. 6. 2011

Zodpovídá: Vacková

Zpět