Žalhostice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - vyhláška o vytvoření a použití „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“

 

VYHLÁŠKA OBCE ŽALHOSTICE 
o vytvoření a použití 
„FONDU ROZVOJE BYDLENÍ“

na území obce Žalhostice 
Obecní zastupitelstvo schválilo podle § 36 odst. 1 písm. f zákona č. 410/92 Sb. „o obcích“ na svém řádném zasedání konaném dne 1.6.1998 obecně závaznou vyhlášku tohoto znění: 
Článek I – Základní ustanovení
1) Obec Žalhostice v zájmu zlepšení úrovně bydlení, živ. prostředí a vzhledu obce účelově vytvořila „FOND ROZVOJE BYDLENÍ“ (dále jen fond), který slouží k poskytování půjček na opravy a zvelebení obytných budov a jejich staveb na území obce podle dále stanovených podmínek a pravidel. 
2) Fond se zřizuje na základě rozhodnutí ministerstva pro místní rozvoj ČR o návratné finanční výpomoci. Právo disponovat s prostředky fondu je trvale podmíněno dodržováním uvedeného rozhodnutí MMR ČR a ustanovením této vyhlášky, popřípadě doplňků a novel ze strany obce Žalhostice. 
Článek II – Příjmy fondu 
1) Příjmy fondu jsou: 
- návratné finanční výpomoci 
- půjčky, dotace a ostatní fin. příspěvky ze státního rozpočtu 
- příjmy ze splátek půjček a úroků 
- dary a případné výpomoci od sponzorů 
- dotace a případné fin. výpomoci z rozpočtu Okresního úřadu 
- jiné příjmy 
2) Případné přírůstky stavu fondu se nestávají výnosem (ziskem) obce Žalhostice, ale musí být ponechány fondu k použití podle jeho pravidel. 
Článek III – Výdaje fondu 
1) Prostředky fondu mohou být použity v souladu se schváleným programem rozvoje bydlení na území obce, stavebními předpisy a s podmínkami rozhodnutí MMR ČR. 
a) K úhradě nákladů na opravy a modernizaci bytového fondu obce, popřípadě na související prováděné stavební práce (např. nástavba dalšího bytu, připojení domu na techn. sítě) za podmínky vrácení použitých prostředků zpět do fondu. 
b) K úhradě nákladů na obecní bytový fond může být použito nejvýše 80% návratné finanční výpomoci MMR ČR. 
c) Na poskytnutí účelových půjček při úročení 3-7% k úhradě nákladů uvedených pod písmenem a) vlastníkům obytných domů s podmínkou, že vlastník domu půjčku splatí nejpozději v období 3-6 let. Uvedenou nemovitost nemůže žadatel po dobu trvání půjčky prodat ani využívat k podnikatelským účelům 
d) Na úhradu nezbytných nákladů souvisejících s vedením účtu fondu. 
2) Z fondu lze poskytnout tyto druhy účelových návratných půjček: 
Titul Účel půjčky Lhůta splatnosti Úrok Horní hranice Kč 
01 Oprava střechy (krytina i konstrukce) 3 roky 4% 30000,- 
02 Oprava fasády domu - včetně oplechování 3 roky 3% 30000,- 
03 Výměna oken 3 roky 4% 20000,- 
04 Dodatečná izolace domu 3 roky 6% 20000,- 
05 Přechod vytápění na ekol. zdroj 3 roky 5% 20000,- 
06 Rekonstrukce a vybudování vnitřních instalací 3 roky 6% 25000,- 
07 Vyb. soc. zaříz. + koupelny 3 roky 5% 20000,- 
08 Vybudování nové bytové jednotky 3 roky 5% 35000,- 
3) Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Maximální hodnota půjčky je Kč 100 000,-- na jeden byt.
 4) Zahájení čerpání půjčky musí být maximálně do 30 dnů od uzavření smlouvy o půjčce. Úroky jsou splatné podle smlouvy o půjčce. Jistina se splácí rovnoměrně měsíčními splátkami. Zvláštní dohodou lze stanovit rychlejší splácení půjčky. 
Článek IV – Výběrové řízení 
1) Osoby, které splňují podmínky podle čl. IV, odst. 3 mohou získat půjčku výhradně na základě výběrového řízení, které provede Obecní úřad Žalhostice. 
2) Podmínky výběrového řízení musí být zveřejněny. 
3) Žádost musí obsahovat: 
a) Jméno, název a adresu žadatele 
b) Přesné označení předmětné obytné budovy (její části), pro kterou půjčku požaduje 
c) Doklad o vlastnictví nemovitosti 
d) Stavební povolení dle platných stavebních zákonů 
e) Přesný popis účelu, na který je půjčka požadována. Při kumulaci titulů je třeba popis provést odděleně 
f) Lhůta dokončení předmětné akce 
g) Návrh na stanovení záruky za poskytnutou půjčku ve výši min. 130% předpokládaného úvěru (movitým i nemovitým majetkem). 
4) Výběrové řízení vyhlašuje a o výběru rozhodne obecní zastupitelstvo. Výběrové řízení je ukončeno uzavřením smluv o půjčkách. 
5) O výsledku výběrového řízení budou všichni uchazeči vyrozuměni. Vybraní žadatelé budou vyzváni k uzavření smlouvy o půjčce. 
Článek V – Smlouva o půjčce 
1) Smlouva musí obsahovat minimálně tyto údaje: 
- smluvní strany 
- identifikace typu půjčky podle čl. III 
- celková částka půjčky, v případě více titulů i skladba půjček 
- lhůta splatnosti půjčky 
- režim splácení (úroky, jistina) včetně dne v příslušném měsíci 
- způsob splácení (příkazem, složenkou, apod.) 
- závazek uživatele k užití půjčky k dohodnutému účelu 
- smluvní pokuta za porušení účelovosti (okamžité vrácení + 30%) 
- záruka za půjčku 
- souhlas uživatele s kontrolním působením obce a jeho závazek předkládat obci účetní doklady o čerpání půjčky
2) Obecní úřad může v souladu s touto vyhláškou vydat závazný vzor smlouvy o půjčce. 
3) Obecní úřad po podpisu smlouvy o půjčce předá dohodnutý počet exemplářů smlouvy smluvním stranám. 
Článek VI – Ustanovení doplňková, závěrečná a přechodná 
1) Jestliže se při poskytování půjček kumulují u jednoho uživatele půjčky s rozdílnou dobou splatnosti u téže obytné budovy (stavby), bude respektována ve smlouvě o půjčce lhůta dle přání uživatele. 
2) Systém poskytování půjček upravených touto vyhláškou podléhá kontrole obce (obecní úřad, obecní zastupitelstvo) MMR ČR (dodržení účelovosti poskytnutých prostředků). 
3) Poskytování půjčky není nárokové a řídí se stavem finančních prostředků tohoto fondu. Rozhodnutí o využití těchto prostředků může učinit pouze obecní zastupitelstvo při dodržení všech zákonných ustanovení. 
4) Obecní úřad při vyhlášení výběrového řízení předkládá zprávu obecnímu zastupitelstvu o stavu fondu. 
5) Tato vyhláška nabývá platnosti 1.6.1998 
Petr Waldhauser v. r. 
zástupce starostky 
Alena Vacková v. r.
starostka obce
Datum sejmutí: 16. 3. 2011 Zodpovídá: Vacková