Žalhostice - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Úřední deska - Jednací řád Zastupitelstva obce Žalhostice

 

                                       O B E C     Ž A L H O S T I C E

 

                               Sídlo:  Žalhostice  čp. 120,  411 01   Žalhostice - IČO: 264709

========================================================================

 

                              Jednací  řád  Zastupitelstva obce Žalhostice

 

Zastupitelstvo obce Žalhostice vydává dle § 96 zákona č. 12/2000  Sb. o obcích , ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon o obcích“) tento jednací řád Zastupitelstva:

 

                                                          Článek  1

                                                  úvodní ustanovení

 

Jednací řád zastupitelstva  obce upravuje přípravu, průběh jednání a přijímání usnesení zastupitelstva obce a další náležitosti související s jednáním zastupitelstva obce. O záležitostech upravených tímto jednacím řádem a v ostatních věcech svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu s platným právním řádem.

 

                                                       Článek  2

                                           Pravomoci zastupitelstva obce

 

Pravomoc zastupitelstva obce je vymezena ústavním pořádkem České republiky a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, především § 84 a § 85 zákona o obcích.

 

                                                       Článek  3

                                  Příprava jednání zastupitelstva obce

 

1) zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však 1 x za 3 měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává a řídí zpravidla starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce nejpozději do 21 dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce nebo hejtman kraje.

2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1), učiní tak místostarosta, popřípadě předseda kontrolního výboru.

3) Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta. Vychází přitom z návrhů členů zastupitelstva obce a aktuálních potřeb obce a jejich občanů.

4) Pozvánku na jednání obdrží členové zastupitelstva obce nejpozději 7 dnů před konáním jednání. Pozvánka musí obsahovat:

- dobu a místo konání

- program jednání

- další informace, např. kde se mohou podrobně seznámit s materiály k jednání.

Kromě členů zastupitelstva jsou na zasedání zvány další osoby, jejichž přítomnost je potřebná v rámci projednávaných záležitostí.

5) Zasedání zastupitelstva jsou veřejná. Starosta informuje občany o místě, době a navrženém programu připravovaného zasedání zastupitelstva obce nejpozději 7 dnů před zasedáním zastupitelstva obce na úřední desce obecního úřadu a internetových stránkách obce. Kromě toho může být informace zveřejněna i jiným vhodným způsobem v místě obvyklým( veřejným rozhlasem).

6) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta podle programu. Zastupitelé obdrží podklady k jednání v písemné podobě nebo elektronicky.

Pokud o materiály  pro projednání zastupitelstva požádá ten, kdo má právo vyjadřovat se podle čl.5 odst. 6  nebo ten, koho se jednání týká, umožní mu starosta nebo pracovník obecního úřadu seznámit se s materiály.

7) Návrhy výborů, komisí a členů zastupitelstva  nebo občanů obce na projednání na zasedání zastupitelstva se předkládají písemně prostřednictvím obecního úřadu  nebo elektronicky

s 1 denním předstihem.

8) Připomínky k projednávaným záležitostem na zasedání zastupitelstva mohou občané obce uplatnit buď písemně nebo elektronicky ve lhůtě nejméně 1 den před zasedáním zastupitelstva  nebo ústně přímo na zasedání zastupitelstva po udělení slova předsedajícím. Občan obce nebo majitel nemovitosti v katastrálním území obce má na udělení slova nárok, odepřít je možné jen pokud připomínka nemá vztah k záležitostem obce.

 

                                                      Článek  4

                                             Účast členů zastupitelstva obce na jednání

             

1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se účastnit každého zasedání , jinak jsou povinni předem se omluvit s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod člena zastupitelstva omlouvá předsedající.

2) Účast na zasedání stvrzuji členové zastupitelstva obce podpisem na prezenční listina. Je vedena společná pro členy zastupitelstva, občany a hosty.

 

                                                       Článek  5

                                        Průběh jednání zastupitelstva obce

1) Zasedání zastupitelstva řídí starosta nebo jiný pověřený člen zastupitelstva  ( dále jen předsedající).

2) Předsedající zahajuje ve stanovenou hodinu. Nesejde-li se nadpoloviční počet členů zastupitelstva do 15 minut po době určené pro začátek, předsedající zasedání ukončí a starosta svolá do 15 dnů náhradní zasedání. 15 minutová čekací doba se uplatní  pouze za stavu neusnášení schopnosti zastupitelstva.

3) V zahajovací části zasedání předsedající:

    a) prohlásí, že  zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno

    b) oznámí počet přítomných členů zastupitelstva, konstatuje, že je schopno se usnášet

    c) oznámí jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva

    d) v případě potřeby nechá zvolit volební komisi

    e) nechá schválit 2 členy zastupitelstva za ověřovatele zápisu

    f) jmenuje zapisovatele jednání

    g) nechá schválit program jednání, případně jeho doplnění.

4)  Zápis z předchozího jednání je při zasedání  vyložen k nahlédnutí u starosty.

5) Pokud byly uplatněny námitky proti zápisu z předcházejícího zasedání, rozhodne o nich zastupitelstvo hlasováním po vyjádření ověřovatelů zápisu.

6) Právo vyjadřovat svá stanoviska k projednávaným věcem mají:

    a) členové zastupitelstva

    b) občané obce, kteří dosáhli věku 18 let

    c) fyzické osoby, které dosáhli 18 let a vlastní na území obce nemovitost

    d) fyzické osoby, které dosáhli 18 let, jsou cizími státními příslušníky a jsou v obci přihlášeni

        k trvalému pobytu, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je ČR vázána                                                                  

    e) mluvčí organizované skupiny občanů k dané problematice

    f) statutární zástupce organizace založené nebo zřízené obcí

7) Požádá-li na zasedání zastupitelstva obce o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

8) Ten, komu předsedající neudělí slovo, se nemůže slova ujmout, může ale požádat zastupitelstvo, aby jeho žádost o slovo projednalo.

9) Nikdo nesmí rušit předsedajícího ani jiného řečníka, kterému bylo slovo uděleno.

    Nemluví-li však řečník k věci a nebo déle než 10 minut, může ho předsedající upozornit a po

    opětovném upozornění mu slovo odebrat

10) Ruší-li někdo opakovaně zasedání, může být předsedajícím vykázán ze zasedací místnosti, nejde-li o člena zastupitelstva. Pokud nedojde k obnovení pořádku, může předsedající zasedání na nezbytně nutnou dobu zasedání přerušit na základě rozhodnutí zastupitelstva obce.

11) Předsedající ukončí zasedání zastupitelstva obce:

    a) klesne-li počet členů zastupitelstva  během zasedání pod nadpoloviční většinu všech členů 

        zastupitelstva obce.  Náhradní zasedání svolá starosta do 15 dnů.

    b) Byl-li program zasedání vyčerpán a již se nikdo nehlásí o slovo.

    c) V případě, že zastupitelstvo schválí ukončení zasedání, aniž byl vyčerpán program, při čemž schválí 

        přesun zbývajících neprojednaných bodů na další zasedání zastupitelstva obce.

 

                                                 Článek  6

                                                Hlasování

 

1) K platnému usnesení nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva.

2)O každém návrhu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

3) Právo hlasovat o projednávaných otázkách mají pouze členové zastupitelstva.

4) O návrzích týkajících se způsobu projednávání hlasuje zastupitelstvo před projednáním věci.

5) Zastupitelstvo hlasuje veřejně zvednutím ruky.Tajně hlasuje zastupitelstvo za podmínky, že o tom na návrh některého ze zastupitelů rozhodne zastupitelstvo hlasováním.

6) Veřejně zvednutím ruky se hlasuje v pořadí: pro návrh, proti návrhu, zdržel se hlasování.

7) Vznese-li kterýkoliv člen zastupitelstva bezprostředně po hlasování pochabnost o správnosti součtu hlasů, opakuje předsedají hlasování.

8) Předsedající vyhlásí výsledky hlasování tak, že oznámí počet hlasů odevzdaných pro návrh i proti návrhu a sdělí, kolik členů se zdrželo hlasování.

9) Jestliže předložený návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu hlasů, může předsedající navrhnout:

    a) návrh doplnit, přepracovat a předložit na příštím jednání zastupitelstva

    b) vyzvat k dohadovacímu řízení – za tímto účelem zvolí členové zastupitelstva obce  na návrh

        předsedajícího dohadovací komisi.

10) Pokud zastupitelstvo schválí tajné hlasování, provede se toto prostřednictvím hlasovacích lístků.

11) V případě tajného hlasování ( s výjimkou voleb) sčítaní hlasů zajišťuje mandátní komise, která je zvolena zastupitelstvem. Komise se zvolí po té, co zastupitelstvo rozhodlo o tajném hlasování.

12) Mandátní komise si ze svého středu zvolí předsedu a dále řídí průběh tajného hlasování. Výsledky hlasování vyhlašuje předseda mandátní komise.

 

                                                                Článek  7

                                                 Usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází z jednotlivých projednávaných otázek. Každá projednávaná otázka má své vlastní usnesení.

2) Usnesení musí mít vypovídající schopnost  a obsahově odpovídat výsledkům jednání. Závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů.

3) Kontrolní výbor zastupitelstva obce sleduje a kontroluje přijatá opatření a výsledky plnění.

4) Kontrolu usnesení provádí zastupitelstvo obce.

5) Jednotlivé číslování usnesení je ve tvaru:  xx/yy/zz

     .  xx    znamená pořadové číslo zasedání zastupitelstva ve volebním období

     .  yy    znamená konečné dvojčíslí kalendářního roku

     .  zz     znamená pořadové číslo usnesení zastupitelstva

 

                                                                  Článek  8

                                            Zápis ze zasedání zastupitelstva obce

 

1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá starosta.

2) Zápis dosvědčuje průběh zasedání a přijatá usnesení. Jeho nedílnou součástí je pozvánka na jednání zastupitelstva, vlastnoručně podepsaná prezenční listina  a další případné přílohy.

3) V zápise se uvádí:  - den místo zasedání

                                   - hodina zahájení a ukončení jednání, případně doba přerušení

                                   - jména ověřovatelů zápisu a jméno zapisovatele

                                   - jména omluvených a neomluvených členů zastupitelstva

                                   - program zasedání, včetně jeho doplnění

                                   - průběh jednání a výsledky hlasování

                                   - podané návrhy a dotazy

                                   - schválené znění usnesení

                                   - datum vyhotovení zápisu

                                   - skutečnosti, na jejichž zaznamenání trvá přítomný člen zastupitelstva

4) Zápis se vyhotoví do 10 dnů po skončení a podepisuje ho starosta nebo místostarosta a zvolení ověřovatelé. Zápis je v originále uložen na obecním úřadě k nahlédnutí.

5) Pro účely zápisu je možné pořídit zvukový záznam z průběhu jednání. Před zahájením zvukového záznamu na tuto skutečnost  upozorní předsedající. Zvukový záznam z jednání je po zpracování zápisu  z jednání  uložen v archivu obecního úřadu. Z nosiče zvukového záznamu není dovoleno pořizovat kopie, dále jej šířit, či veřejně provozovat. Za manipulaci se zvukovým záznamem odpovídá starosta. Zvukový záznam je možné poskytovat k poslechu pouze v prostorách obecního úřadu a pouze  na  zařízení obecního úřadu.  O souhlasu k poskytnutí záznamu jednání občanům, kteří nejsou zastupiteli, k poslechu rozhoduje zastupitelstvo hlasováním.

5) O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.           

6) Uplatněné dotazy v průběhu zasedání zastupitelstva (na které odpovídá starosta nebo členové zastupitelstva) se zaznamenávají v zápise.                                                 

 

                                                         Článek  9

                                            Podjatost člena zastupitelstva

 

1) Člen zastupitelstva, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě plné moci nebo zákona (střet zájmů), je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením příslušného zasedání zastupitelstva prostřednictvím předsedajícího.

2) Při projednávání připomínek a bodů, které nebyly  v navrženém programu, tedy zastupiteléje neznali předem, je zastupitel, který zjistil, že je v uvedené záležitosti osobně podjat, povinen okamžitě na tuto okolnost upozornit předsedajícího.

 

                                                    Článek 10

                                              Závěrečné ustanovení

 

1) Tento aktualizovaný jednací řád schválilo Zastupitelstvo obce Žalhostice dne: 16.12.2014

2) Tento aktualizovaný jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení.

3) Tímto jednací řádem se ruší jednací řád Zastupitelstva obce Žalhostice ze dne 11.3.1991.

4) Změny a doplňky, nebo vydání nového jednacího řádu schvaluje zastupitelstvo obce

 

 

 

                                                                                    …………………………………..

                                                                                            starosta obce Žalhostice